Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metinlerine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metinleri

İletişim Formu Aydınlatma Metni
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak UVO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Veri Sorumlusu UVO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Adres Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 No:399/1 B Blok Kat.1 D:1 Kadıköy / İstanbul
Telefon +90 (216) 970 20 96
E-Posta info@uvo.com.tr
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi
UVO tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz İletişim Formu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.
Kişisel Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Üye İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İletişim Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Üye İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması olması.
c) Kişisel Veri İşlenmesinin Yöntemi
Kişisel Verileriniz dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç, yöntem ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.
ç) Kişisel Verilerin Aktarımı
UVO yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, savcılık, mahkeme, kolluk birimleri gibi adli ve idari merciilere, iş ortaklarına, tedarikçilere orantılılık ve gizlilik ilkelerine riayer ederek yukarıda belirtilen amaçlarla aktarabilecektir.
d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İMDAT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
a) Veri Sorumlusu
Veri Sorumlusu UVO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Adres Suadiye Mah. Bağdat Cad. Ark 399 No:399/1 B Blok Kat.1 D:1 Kadıköy / İstanbul
Telefon +90 (216) 970 20 96
E-Posta info@uvo.com.tr
Başvuru Şekli

Veri sorumlusu şirketimize yapılacak başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu'na isanaden aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

 • İmzalı şekilde yazılı olarak
 • Veri sorumlusu şirketimizde daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak
Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler

Veri Sorumlusu şirketimize yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu gereği zorunludur.

 • Ad Soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi
 • arsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
 • Talebin konusu (6698 sayılı yasanın 11 numaralı maddesinde yer verilen haklara ilişkin olması gerekir)
 • Talebe ilişkin bilgi ve belge varsa örnekleri
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekaletname örneği
Başvuruya Cevap Süresi, Sürenin Başlangıcı

Veri Sorumlusu şirketimize yapılacak başvurulara en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içerisinde cevap verilir. Veri sorumlusu şirketimize başvuru tarihinin belirlenmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki tanımlar dikkate alınır

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaşeğı tarih
Verilecek Cevaba Yönelik Ücret

İşlemin maliyet gerekarmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Buna göre ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücret alınabilir (Güncel tarife ve mevzuata göre değişiklik gösterebilir.). Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarahndan talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyeani geçemez.

UVO, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu'nda yapılacak değişikliklere göre işbu esaslara yönelik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.